Stadgar

STADGAR FÖR HUSKVARNA TRÄDGÅRDFÖRENING


§1 Föreningens mål är att inspirera människor och ge tillfälle till nya kunskaper, kontakter och erfarenheter inom ämnet trädgård.


§2 Detta skall föreningen göra genom:

  1. Anordnade av möten med föredrag och diskussion inom ämnet trädgård

  2. Arrangera resor och utflykter inom ämnet trädgård


§3 Medlem i föreningen blir det hushåll som har betalat in stadgad årsavgift. Styrelsen för register över betalande medlemmar.


§4 Årsavgiften bestäms av årsmötet för ett år i sänder.


§5 Som arbetsår räknas tiden 1/1 – 31/12.


§6 Årsmötet hålls före mars månads utgång. Styrelsen kallar medlemmarna genom annonsering eller på anat sätt.

Förekommande ärenden är:

  1. Granskning av års- och revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för det gångna året.

  2. Val av styrelse och revisorer. Styrelsen ska bestå av 6 – 8 ledamöter där ordföranden är den enda av årsmötet valda fasta posten. Ordförande väljs för ett år i taget. Ledamöterna som är röstmässigt likställda konstituerar sig själva på efterföljande sammanträde. De väljs för 2 år i taget. Sekreterare och kassör måste alltid finnas.

  3. Val av ombud till länsförbund eller annan liknande central sammanslutning, dit föreningen är ansluten.

  4. Behandling av andra föreningsangelägenheter och frågor, som av föreningens medlemmar blivit inlämnade. Beslut fattas med enkel majoritet med undantag av i §9 och §10 nämnda frågor. Rösträtt får ej utövas med fullmakt. Vid lika röstetal bestämmer ordförandens röst utslaget.


Extra årsmöte kan hållas om styrelsen finner det nödvändigt eller på begäran av medlemmarna. Styrelsen utfärdar då kallelse i god tid.


§7 Styrelsemedlemmarnas uppdrag är

  1. Att representera föreningen

  2. Att delta på styrelsemöten och planera och utveckla föreningens aktiviteter

  3. Att verkställa fattade beslut

  4. Att förvalta föreningens egendom och vidta åtgärder som leder till verkställande av föreningens ändamål.


§8 Styrelsen sammanträder vid behov och är beslutsmässig då minst 3 ledamöter är närvarande. Protokoll skall föras vid varje sammanträde.

För att skydda föreningens ekonomiska intressen får kassören eller ordförande, var för sig eller tillsammans, högst ta ut summor under 10000 kronor, i annat fall ska styrelsen i förväg ha godkänt uttagsbeloppet på ett ordinarie styrelsemöte.


§9 Beslut om ändring av föreningens stadgar kan endast fattas med minst 2/3 majoritet på två efter varandra följande möten, varav ett är ordinarie årsmöte.


§10 Föreningens upplösning kan endast beslutas på det sätt som nämnts i föregående §. Föreningens egendom skall i detta fall användas i överensstämmelse med föreningens ändamål
Stadgarna reviderade vid årsmötet 2018 avseende antalet medlemmar i styrelsen.